Elegoo Standard 2.0 Resin 1 kg – Grey

Som certificeret forhandler af Elegoo (Se certifikat her), kan du hos os anskaffe dig  Elegoo Standard 2.0 resin med lav viskositet og god flydeevne. Med fremragende fluiditet kan resinen hurtigt flyde til området mellem model og løsningsslip, hvilket forbedrer hele oplevelsen ved 3D printning.

På lager

Original price was: 348,75 kr..Current price is: 279,00 kr..

På lager

-
+

Beskrivelse af Elegoo 2.0 Standard Resin:

Elegoo Standard 2.0 Resin med lav viskositet og god flydeevne. Med fremragende fluiditet kan resinen hurtigt flyde til området mellem model og løsningsslip, hvilket forbedrer hele oplevelsen ved 3D printning.

Hastighed & ydeevne

Viskositet
200-400 mPa·s
Densitet
1,05-1,25 g/cm³ (densitometer ved 25°C)
Hårdhed (Shore D)
80-86D
Slagstyrke (j/m)
59±10%
Trækbrudstyrke (MPa)
33,21±10%
Maksimal kraft (KGF)
136,5±10%
Deformation ved maksimal kraftpunkt (mm)
5,70±10%
Forlængelse ved flydespids (%)
6,18±10%
Forlængelse ved brud (%)
10,03±10%
Maksimal bøjningsstyrke (MPa)
33,59±10%
Bøjningsmodul (MPa)
936,9±10%

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Elegoo Standard 2.0 Resin 1 kg – Grey”

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Relaterede varer

Unikke funktioner ved Elegoo Standard 2.0 Resin

Lav viskositet og god flydeevne

Med fremragende fluiditet kan resinen hurtigt flyde til området mellem model og løsningsslip, hvilket forbedrer succesen ved 3D printning og reducerer ligeledes printtiden. ​

Resin med høj præcision

Elegoo standard fotopolymer resin har en stærk evne til at modstå baggrundsbelysning, så der ikke er overskydende resin tilbage på overfladen af de printede modeller. Det sikrer, at hver model printes med en glat overflade, tydelig tekstur og fine detaljer.

Lav krympning

Lav krympning og god stabilitet reducerer volumenkrympning under hærdningsprocessen. Derfor vil de formede prints ikke være markant deformerede eller revnede over en længere periode efter rengøring og efterhærdning.
Elegoo Standard 2.0 Photoplymer Resin 1000g - Grey hos 3D Printeq
Elegoo Standard 2.0 Photoplymer Resin 1000g - Grey hos 3D Printeq

Sikker og næsten lugtfri

Elegoo standard fotopolymer resin er specielt formuleret med mindre lugt og en meget ren og lys farve. Der er mindre stærk lugt under udskrivningen, hvilket opretholder et friskt printmiljø.

Nem at rengøre

Elegoo 405 nm UV-hærdende standard resin kan nemt efterbehandles og rengøres med isopropylalkohol eller ethanol. Kompatibel med de fleste LCD og nogle DLP 3D printere. Fungerer dog bedst med Elegoo LCD 3D-printere.

Ønsker du en 3D printer til dit resin?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Information om sikkerhed og fare

Anvendelsesnote: Vandet, der bruges til at vaske de vandvaskbare harpiksmodeller, må ikke hældes direkte i kloaksystemet eller i en vask. For ikke at skade miljøet skal det placeres i sollys, så harpiksen, der er tilbage i vandet, hærder helt.

Resin sikkerhed symboler

Sikkerhedssætninger:
P101 – Hvis der er behov for lægehjælp, skal du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
P102 – Opbevares utilgængeligt for børn.
P201 – Indhent særlige anvisninger før brug.
P261 – Undgå at indånde støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.
P272 – Kontamineret arbejdstøj må ikke bæres uden for arbejdspladsen.
P273 – Undgå udslip til miljøet.
P280 – Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P391 – Opsaml spild.
P302+P352 – Efter kontakt med huden: Vask med rigelige mængder vand.
P308+P313 – I tilfælde af eksponering eller hvis påvirket: Søg lægehjælp/opmærksomhed.
P333+P313 – Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 – Tag forurenet tøj af og vask det før genbrug.
P405 – Opbevares under lås.
P501 – Indholdet/beholderen bortskaffes til indsamlingssted for farligt affald eller specialaffald.

Faresætninger:
H317 – Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H360FD – Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
H410 – Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
EUH 211 – Advarsel! Sprøjtning kan danne farlige dråber, der kan indåndes. Indånd ikke aerosol eller tåge.